Σήμερα είναι: Σάββατο, 23 Ιουνίου 2018
greek english turkish
AL FARO KERAMARH BLD

Κάτι τρέχει στην Ελλάδα

Το Υπουργείο Εσωτερικών θα διαθέσει στην ΚΕΔΕ και ΠΕΔ σημαντικό ποσό για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους
Το Υπουργείο Εσωτερικών θα διαθέσει στην ΚΕΔΕ και ΠΕΔ σημαντικό ποσό για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους

Το Υπουργείο Εσωτερικών ενισχύει την Περιφερειακή Ένωση των Δήμων της ΑΜΘ

20-04-2017

Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκε η καταβολή του ποσού 2.500.000,00 το οποίο θα διατεθεί στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και στις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους.

Δείτε την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών:

Κατανέµουµε, από τον λογαριασµό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των ∆ήµων», συνολικό ποσό 2.500.000,00 €, το οποίο διατίθεται στην Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας (Κ.Ε.∆.Ε.) και στις Περιφερειακές Ενώσεις ∆ήµων (Π.Ε.∆.) της χώρας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών τους, ως ακολούθως:

Α) Ποσό 500.000,00 € αποδίδεται στην Κ.Ε.∆.Ε., ως τακτική οικονοµική ενίσχυση έναντι του συνολικά δικαιούµενου ποσού για το έτος 2017.

Β) Ποσό 2.000.000,00 € αποδίδεται στις Π.Ε.∆. της χώρας, ως τακτική οικονοµική ενίσχυση, έναντι του συνολικά δικαιούµενου ποσού για το έτος 2017, ως εξής:

1 ΠΕ∆1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 117.533,33

2 ΠΕ∆2 ΑΤΤΙΚΗΣ 264.693,33

3 ΠΕ∆3 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 124.013,33

4 ΠΕ∆4 ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 113.840,00

5 ΠΕ∆5 ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 137.893,33

6 ΠΕ∆6 ΗΠΕΙΡΟΥ 128.640,00

7 ΠΕ∆7 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 118.466,67

8 ΠΕ∆8 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 194.360,00

9 ΠΕ∆9 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 220.266,67

10 ΠΕ∆10 ΚΡΗΤΗΣ 87.933,33

11 ΠΕ∆11 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 174.000,00

12 ΠΕ∆12 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 106.426,67

13 ΠΕ∆13 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 211.933,33 ΣΥΝΟΛΟ 2.000.000,00

Δείτε την απόφαση εδώ: http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/apof9575-19042017.pdf