Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
EMY ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Στον "αέρα" πλέον ο διαγωνισμός για την «Κατασκευή Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης», προϋπολογισμού 36 εκατ.
Στον "αέρα" πλέον ο διαγωνισμός για την «Κατασκευή Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης», προϋπολογισμού 36 εκατ.

Ξεκίνησε ο διαγωνισμός για την «Κατασκευή Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης»

29-06-2021

Ο Πρόεδρος του ΟΛΑ κ. Κωνσταντίνος Χατζημιχαήλ με χθεσινή ανάρτηση έκανε γνωστή την είδηση πως πλέον βρίσκεται στον "αέρα" ο διαγωνισμός για την «Κατασκευή Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης», προϋπολογισμού 36 εκ. ευρώ.

Το αντικείμενο του έργου αφορά την κατασκευή της ανατολικής περιφερειακής οδού της Αλεξανδρούπολης, του συνδετήριου κλάδου με το λιμάνι Αλεξανδρούπολης και του κόμβου σύνδεσης με τον κλάδο προς Εγνατία Οδό.

Το έργο εκτιμάται πως θα συγκεντρώσει το ενδιαφέρον όλων των μεγάλων ομίλων της χώρας. Πρόκειται για ένα έργο με μεγάλη προστιθέμενη αξία για το λιμάνι αλλά και την πόλη της Αλεξανδρούπολης, η οποία γίνεται επίκεντρο ενεργειακών και μεταφορικών επενδύσεων λόγω της στρατηγικής της θέσης.

Η υλοποίηση του νέου μεγάλου έργου δεν είναι τυχαία και συνδέεται άμεσα με την ιδιωτικοποίησης του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης από το ΤΑΙΠΕΔ, με τον διαγωνισμό να είναι σε εξέλιξη. Προς αυτή την κατεύθυνση, έχουν ήδη διευθετηθεί θέματα όπως ο καθορισμός του δικαιώματος διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων του ΟΣΕ εντός χερσαίας ζώνης λιμένος, όπως και η διαδικασία απαλλοτρίωσης ιδιωτικών εκτάσεων 200 στρεμμάτων, εντός της χερσαίας ζώνης.

Tα έργα εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν το 2022 και θα ολοκληρωθούν μέχρι τα τέλη του 2024.

Παρακάτω ακολουθεί και η απόφαση της διακήρυξης:

"1. Εγκρίνουµε τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Ν.4412/2016, µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την σύναψη δηµόσιας σύµβασης του έργου «Κατασκευή Ανατολικής

Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης» προϋπολογισµού 36.000.000,00 € (µε Φ.Π.Α. 24%).

2.  Εγκρίνουµε τη δέσµευση προϋπολογισµού ποσού τριάντα έξι εκατοµµυρίων ευρώ
(36.000.000,00€) (µε Φ.Π.Α. 24%) και διάθεσης ισόποσης πίστωσης, σε βάρος του Ενάριθµου
Έργου 2019ΣΕ07100012 της ΣΑΕ 071.

3. Εξουσιοδοτούµε τον Προϊστάµενο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ηµοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδοµών (Ε.Υ.∆.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ.), για την έγκριση των τευχών του διαγωνισµού και τη διενέργεια όλων των απαραίτητων διαδικασιών αυτού και των τυχόν
 επαναλήψεών του, τον ορισµό της επιτροπής αποσφράγισης προσφορών, τη διαµόρφωση των λοιπών όρων της σύµβασης µε βάση την προσφορά του µειοδότη και την υπογραφή αυτής.

4. Τροποποιούµε την υπ' αριθµ. ∆ΝΣβ/95151/Φ2.2.1/3-1-2019 Απόφαση (Α∆Α: Ψ9ΦΓ465ΧΘΞΦ3Α), ως προς την ονοµασία της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου, από «ΕΥ∆Ε
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ» σε «ΕΥ∆Ε ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ», σύµφωνα µε τον Ν.
4700/2020 (ΦΕΚ Α΄127/29-6-2020), άρθρο 381."