Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
Big Barrel

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Η διεκδίκηση - αποχαρακτηρισμός της Δυτικής Χερσαίας Ζώνης στο επόμενο Δ.Σ.

Η διεκδίκηση - αποχαρακτηρισμός της Δυτικής Χερσαίας Ζώνης στο επόμενο Δ.Σ.

21-02-2023

Την Παρασκευή 24.02.2023 και ώρα 12:30 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούποληςστην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούποληςγια το έργο της διεκδίκησης - αποχαρακτηρισμού της Δυτικής Χερσαίας Ζώνης, λαμβάνοντας υπόψη:

  • τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει σήμερα,
  • την τελευταία εκδοθείσα ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 8506/10-03-2023 (ΦΕΚ 703/10-02-2023 τ. Β΄),
  • την αριθμ. πρωτ. 67/23624/14.04.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ,
  • το άρθρο 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (309/2012 Α.Δ.Σ.),
  • τις αριθμ. 25/2023 και 231/2022 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου,

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

  1. Αποτύπωση της υφιστάμενης συνθήκης στη Δυτική Χερσαία Ζώνη Λιμένος Αλεξανδρούπολης, διαμόρφωση διεκδικητικού πλαισίου, επεξεργασία νομικών και πολιτικών ζητημάτων και διαμόρφωση προτεραιοτήτων (Εισηγ. κ. Δήμαρχος )