Κάτι τρέχει στον Έβρο

 Οι νέες συνθήκες στο λιμάνι στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης

Οι νέες συνθήκες στο λιμάνι στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης

07-12-2022

Τη Δευτέρα  12.12.2022 και ώρα 18:30 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούποληςστην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με:

  • το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 και τα άρθρα 177 και 184 του N. 4635/19,
  • το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τ. Α’),
  • την τελευταία εκδοθείσα ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 66528/18-11-2022 (ΦΕΚ 5874/19-11-2022 τ. Β΄),

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

  1. Καθορισμός και επικαιροποίηση Τιμών Τελών Δικαιωμάτων και Διδάκτρων Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
  2. Ορισμός μελών Επιτροπής άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 για διενέργεια δημοπρασιών για εκποιήσεις και εκμισθώσεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης το έτος 2023 (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
  3. Συζήτηση για τις νέες συνθήκες στο Λιμένα Αλεξανδρούπολης και τη Δυτική Χερσαία Ζώνη (Εισηγ. κ. Πρόεδρος του Δ.Σ.) (θέμα της από 28.11.2022 διακοπείσας τακτικής συνεδρίασης)
  4. Ονοματοδοσία 5ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Μουλατζίδου-Λαζαρίδου Δ.)
  5. Παραχώρηση χώρων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε συλλόγους και φορείς για το σχολικό έτος 2022-2023 (Εισηγ. κ. Μουλατζίδου-Λαζαρίδου Δ.)
  6. Παραχώρηση χώρων των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συλλόγους και φορείς για το σχολικό έτος 2022-2023 (Εισηγ. κ. Μουλατζίδου-Λαζαρίδου Δ.)