Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
Big Barrel

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Τη Δευτέρα 29.05.2023 και ώρα 18:00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Τη Δευτέρα 29.05.2023 και ώρα 18:00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Το θέμα των Ιαματικών Λουτρών στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

26-05-2023

Τη Δευτέρα 29.05.2023 και ώρα 18:00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης, στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και την αριθμ. 375/39167/02.06.2022 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ.,

ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2022 (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 2. Υποβολή έκθεσης Α' τριμήνου του έτους 2023 από την Οικονομική Επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) (Εισηγ. κ. Μανάργιας Γ.)
 3. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως δύο (2) μήνες, για τη λειτουργία της Κατασκήνωσης Μάκρης Αλεξανδρούπολης, έτους 2023 (Εισηγ. κ. Τσακιρούδη Τ.)
 4. Έγκριση της 27/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης¨ "ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ", με θέμα «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Α’ τριμήνου οικονομικού έτους 2023, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού» (Εισηγ. κ. Χριστοδούλου Μ.)
 5. Έγκριση της 21/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης¨ "ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ", με θέμα «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ. κ. Χριστοδούλου Μ.)
 6. Έγκριση διαγραφής από χρηματικούς καταλόγους (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
 7. Τροποποίηση της 117/2023 Α.Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση διαγραφής από χρηματικούς καταλόγους» (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
 8. Έγκριση ή μη εκμίσθωσης του τεμαχίου 1227β αγροκτήματος Άνθειας έκτασης 129.398,00τμ (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
 9. Έγκριση ή μη εκμίσθωσης έκτασης 536,95τμ, που αποτελεί τμήμα του τμχ 211 του αγροκτήματος Μάκρης, ιδιοκτησίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
 10. Τροποποίηση της 98/2023 Α.Δ.Σ., ως προς τον Κανονισμό Λειτουργίας της νέας Δεύτερης Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
 11. Έγκριση, δωρεάν, παραχώρησης χρήσης μικρού χώρου δίπλα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Κοινωνικού Κέντρου Λουτρού του Δήμου Αλεξανδρούπολης στον ¨ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ «ΝΕΦΕΛΗΓΕΡΕΤΕΣ»¨ για τρία (3) έτη (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
 12. Έγκριση, δωρεάν, παραχώρησης χρήσης αίθουσας του τέως Δημοτικού Συμβουλίου Τραϊανούπολης στον «Πολιτιστικό και Επιμορφωτικό Σύλλογο Άνθειας Αρίστεινου ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ» για τρία (3) έτη (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
 13. Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένου (υλικά κατασκήνωσης) που δεν έχει καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06) (Εισηγ. κ. Καδόγλου Κ.)
 14. Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένου (ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές) που δεν έχει καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06) (Εισηγ. κ. Καδόγλου Κ.)
 15. Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένου (εξοπλισμός πρασίνου) που δεν έχει καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06) (Εισηγ. κ. Καδόγλου Κ.)
 16. Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένου (πλαστικοί και μεταλλικοί κάδοι) που δεν έχει καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06) (Εισηγ. κ. Καδόγλου Κ.)
 17. Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένου (ηλεκτρομηχανολογικό υλικό –βραχίονες – λαμπτήρες) που δεν έχει καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06) (Εισηγ. κ. Καδόγλου Κ.)
 18. Διατήρηση της μείωσης κατά 50% στα μισθώματα στους χώρους εκδηλώσεων του Δήμου μας (Εισηγ. κ. Βουρδόλης Θ.)
 19. Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του έργου "Αποκαταστάσεις τομών οδοστρωμάτων Ύδρευσης - Αποχέτευσης 2022-2023" (Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.)
 20. Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και εργοταξιακής σήμανσης του έργου «Αποκατάσταση καταστροφών οδικού δικτύου και υποδομών Δημοτικής Ενότητας Αλεξ/πολης - υποέργο 1: «Αποκατάσταση καταστροφών οδικού δικτύου και υποδομών Δημοτικής Ενότητας Αλεξ/πολης (Δυτικός και Ανατολικός Τομέας)» (Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.)
 21. Αυτοδίκαιη άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης (ν.4459/2020) σε τμήμα του Ο.Τ. 533 στην Αλεξανδρούπολη (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)
 22. Αυτοδίκαιη άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης (Ν 4759/2020) στο ΟΤ 452 στην Αλεξανδρούπολη (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)
 23. Αυτοδίκαιη άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης (Ν4759/2020) στο ΟΤ 6B στην Αλεξανδρούπολη (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)
 24. Τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Αλεξανδρούπολης στο ΟΤ 416, σύμφωνα με την Εγκ. 6/2006 του ΥΠ.Ε.ΧΩ.ΔΕ. και την παρ.1 του άρθρου 31 του ν. 4067/2012 (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)
 25. Έγκριση Περιοδικών Πεζοδρομήσεων στον Οικισμό Φερών για το έτος 2023 (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)
 26. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση καταστροφών οδικού δικτύου και υποδομών Δημοτικής Ενότητας Φερών» (Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.)
 27. Έγκριση 4ης παράτασης του έργου «Αξιοποίηση Τμήματος του Γεωθερμικού Πεδίου Αρίστηνου ¨Κατασκευή Θερμικού Σταθμού και δικτύων τηλεθέρμανσης αγροτικών θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων και κτιρίων¨» (Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.)
 28. Έγκριση 1ης παράτασης του έργου «Ανάπλαση πλατείας – χώρου πρασίνου Άνθειας του Δήμου Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.)
 29. Έγκριση 6ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή πρώην δημοτικού σχολείου στον οικισμό Κοίλα της Δημοτικής Ενότητας Φερών» (Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.)
 30. Έγκριση 2ης παράτασης του έργου «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Μάκρης του Δήμου Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.)
 31. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επισκευή δικτύου οδοφωτισμού αρχής οδού Βενιζέλου» (Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.)
 32. Έγκριση παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου «Εγκατάσταση Δημοτικού Σφαγείου στις Φέρες» (Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.)
 33. Έγκριση 1ου ΑΠΕ με χρήση επί έλασσον και αύξηση δαπάνης λόγω αναθεωρήσεων του έργου «Ανάπλαση πλατείας –χώρου πρασίνου Άνθειας του Δήμου Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.)
 34. Έγκριση 1ου ΑΠΕ –Ισοζυγίου του έργου «Συντήρηση Διδακτηρίων Δήμου Αλεξανδρούπολης έτους 2021» (Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.)
 35. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση καταστροφών οδικού δικτύου και υποδομών Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης. Υποέργο 1: «Αποκατάσταση καταστροφών οδικού δικτύου και υποδομών Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης (Δυτικός και Ανατολικός Τομέας)» (Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.)
 36. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «Περιβαλλοντική Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός Πάρκου Προσκόπων Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.)
 37. Έγκριση 5ου ΑΠΕ - 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Ανάδειξη -αξιοποίηση των ιστορικών αποθηκών του ΟΣΕ στο λιμάνι "Αποκατάσταση και αλλαγή χρήσης των αποθηκών 1-3 σε έκθεση πώληση-κινηματοθέατρο και ανέγερση νέου κτηρίου στη θέση 2 με χρήση συνάθροισης κοινού (χώροι εστίασης -καφέ)"» (Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.)
 38. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επέκταση ποδηλατοδρόμου και διαμόρφωση υπαίθριου χώρου στάθμευσης» (Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.)
 39. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών Δ.Ε. Φερών» (Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.)
 40. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Αλεξανδρούπολης 2018-2019 (Συντηρήσεις-Διανοίξεις)» (Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.)
 41. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Νηπιαγωγείου στον Αύλειο Χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξ/πολης» (Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.)
 42. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Σποραδικές αποκαταστάσεις επί της συνδετήριας οδού Τριφυλλίου με την Εθνική οδό» (Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.)
 43. Ανακοίνωση ορισμού μελών επιτροπής χαρακτηρισμού και παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Αποκατάσταση καταστροφών οδικού δικτύου και υποδομών Δημοτικής Ενότητας Αλεξ/πολης - υποέργο 1: ¨Αποκατάσταση καταστροφών οδικού δικτύου και υποδομών Δημοτικής Ενότητας Αλεξ/πολης ( Δυτικός και Ανατολικός Τομέας)¨» (Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.)
 44. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Ιντζεπελίδου-Συτμαλίδου Ελ.)
 45. Αποδοχή ή μη της 1/2023 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με θέμα «Εξέταση προσφυγής της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ¨LACTEA ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨» (Εισηγ. κ. Δέλκος Β.)
 46. Αποδοχή ή μη της 2/2023 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με θέμα «Εξέταση προσφυγής της κ. HARUTJUNJANA LIANA G. » (Εισηγ. κ. Δέλκος Β.)
 47. Αποδοχή ή μη της 3/2023 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με θέμα «Εξέταση προσφυγής του κ. Κατσίκια Παναγιώτη» (Εισηγ. κ. Δέλκος Β.)
 48. Αποδοχή ή μη της 4/2023 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με θέμα «Εξέταση προσφυγής της Ετερόρρυθμης Εταιρείας ¨Επιχειρώ Ε.Ε.¨» (Εισηγ. κ. Δέλκος Β.)
 49. α. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Τουριστικής Ιαματικής Επιχείρησης του Δήμου μας (Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε.) για τα Ιαματικά Λουτρά και β. Αντικατάσταση μελών στο Δ.Σ. της Τουριστικής Ιαματικής Επιχείρησης του Δήμου μας (Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε.) (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 50. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού «Δήμος Αλεξανδρούπολης» και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «Συνεργασία Αναπτυξιακή Α.Ε.» για την ωρίμανση του έργου «Κατασκευή του Κύριου αντλιοστασίου τροφοδοσίας αρδευτικών δικτύων ΤΟΕΒ Φερών – Πέπλου με την εκπόνηση των μελετών ¨οριστική στατική μελέτη και ηλεκτρομηχανολογική μελέτ稻 (Εισηγ. κ. Κολγιώνης Δ.)
 51. Έγκριση παραχώρησης χώρου για χρήση στον Πολιτιστικό Σύλλογο Φερών “ΙΧΝΗΛΑΤΕΣ” (Εισηγ. κ. Κολγιώνης Δ.)
 52. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χώρου για χρήση στο Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Ν.Π.Δ.Δ. (Εισηγ. κ. Βουρδόλης Θ.)
 53. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες Β' δόση 2023 (Β' Χ.Ε. 2023) των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Ν. Έβρου (Εισηγ. κ. Πετρίδης Κ.)
 54. Έγκριση ή μη παραχώρησης για χρήση του Νηπιαγωγείου Άνθειας (κυριότητας του Δήμου Αλεξανδρούπολης) στην «ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ ΑΓΙΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ» (Εισηγ. κ. Πετρίδης Κ.)