Σήμερα είναι: Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2020
greek english turkish
ALL4U SOHO ΚΡΟΝΟΣ Δερέμπεης μικρό

Εύρεση εργασίας

Zητούνται υφαντουργοί από την εταιρεία Αθ. Μουχταρίδη Α.Ε στο Σουφλί

Περιγραφή

Πληροφορίες

Ημ/νία έκδοσης: 08-07-2020
Όνομα υπεύθυνου: Μουχταριδης Κωνσταντινος
Τηλέφωνο: 6932445501
E-mail: mouhtaridis@otenet.gr

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Μέθοδος Ιχνηλατησιμότητας του Ελληνικού Μεταξιού», ακρωνύμιο "T(h)raceSilk" και κωδικό Τ2ΕΔΚ-03122, διάρκειας 30 μηνών (Μάιος 2020-Οκτώβριος 2022), το οποίο έχει ενταχθεί στη Δράση «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ», που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), η εταιρεία Αθ. Μουχταρίδης Α.Ε., με έδρα το Σουφλί, ενδιαφέρεται να προσλάβει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για απασχόληση στο συγκεκριμένο έργο, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Αντικείμενο και χρονική διάρκεια:

  • Το έργο T(h)raceSilk αποσκοπεί στην αναπήνιση και βαφή ινών μεταξιού προς απώτερη εμπορική εκμετάλλευση
  • Στο συγκεκριμένο έργο προβλέπεται η πρόσληψη αποφοίτου Τμήματος Υφαντουργίας της Ελλάδας ή του εξωτερικού (ΠΕ ή ΤΕ) για να εργαστεί στο συγκεκριμένο έργο

Χρονική διάρκεια:

  • Η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί ανάμεσα στην Αθ. Μουχταρίδης Α.Ε. και στο επιλεγέν προσωπικό είναι 28 μήνες.
  • Ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης απασχόλησης είναι η 12/7/2020.

Αμοιβές:

Η συνολική αμοιβή του έκτακτου προσωπικού διαμορφώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία και είναι 1289,3€ ανά μήνα (μικτές αποδοχές).

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

  • Βασικός τίτλος σπουδών στην Υφαντουργεία (ΠΕ ή ΤΕ)
  • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

  • Εμπειρία σε σχετική με το αντικείμενο θέση εργασίας
  • Εμπειρία μέσω πρακτικής άσκησης ή άλλης ειδίκευσης στην αναπήνιση ή ύφανση ή βαφή μεταξιού

Υποβολή αιτήσεων:

  • Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά με διαβιβαστικό email στη διεύθυνση: mouhtaridis@otenet.gr με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη με κωδικό θέσης «Υφαντουργός-1-T(h)raceSilk».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Κωνσταντίνο Μουχταρίδη στο τηλέφωνο 2554-24113 ή 6932445501 στο email: mouhtaridis@otenet.gr

Μεσιτικό Γραφείο Εφη Τριανταφυλλίδου Κουκουζίκα