Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
FAGI

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Ανακοινώθηκε η πρόσκληση ενδιαφερόμενων εταιρειών για τακτική δρομολόγηση πλοίων στην γραμμή Αλεξανδρούπολη - Σαμοθράκη

Ανακοινώθηκε η πρόσκληση ενδιαφερόμενων εταιρειών για τακτική δρομολόγηση πλοίων στην γραμμή Αλεξανδρούπολη - Σαμοθράκη

21-09-2019

Ο υπουργός Ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής κάλει πλοιοκτήτες/πλοιοκτήτριες εταιρείες, για εκδήλωση ενδιαφέροντος για τακτική (εκπρόθεσμη) δρομολόγηση, πλοίου/πλοίων για την εξυπηρέτηση της γραμμής ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ και επιστροφή.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι πλοιοκτήτες, που αυτοί και τα πλοία τους, πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου πρώτου και του άρθρου
τρίτου του Νόμου 2932/2001, όπως ισχύει.

Οι πλοιοκτήτες/πλοιοκτήτριες εταιρείες που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, υποβάλλουν σχετική δήλωση δρομολόγησης πλοίου/πλοίων στη Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών (Ακτή Βασιλειάδη, Πειραιάς, Τ.Κ. 185 10) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μέχρι και την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Στη δήλωση δρομολόγησης πλοίου, επισυνάπτονται: α)πίνακας δρομολογίων στον οποίο να περιγράφονται αναλυτικά τα προγράμματα των δρομολογίων, καθώς και τα προβλεπόμενα από τον Νόμο 2932/2001, χρονικά διαστήματα διακοπής δρομολογίων του πλοίου, και β)τα δικαιολογητικά και έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου τρίτου του Νόμου 2932/2001, όπως ισχύει, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ.3332.2/03/13/21-08-2013 Υ.Α. «Καθορισμός του τύπου και των στοιχείων της δήλωσης δρομολόγησης πλοίου, του περιεχομένου αυτής και των εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτήν» (Β΄ 2129), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.3332.2/02/14/25-06-2014 Υ.Α. (Β΄ 1890).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ./Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών/Τμήμα Α΄, Ακτή Βασιλειάδη, Πειραιάς, 4οςόροφος ή στα τηλέφωνα 213 1374258 και 213 1371163, κατά τις εργάσιμες ημέρες.