Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΕΡΕΜΠΕΗΣ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου θα βρίσκονται οι ναυαγοσώστες στα πόστα τους!
Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου θα βρίσκονται οι ναυαγοσώστες στα πόστα τους!

Επιτέλους θα αποκτήσουν οι παραλίες της Αλεξανδρούπολης ναυαγοσώστες!

23-07-2021

Bρισκόμαστε στα μέσα του καλοκαιριού και οι ανησυχίες και οι προβληματισμοί πολιτών της Αλεξανδρούπολης, ήταν έντονες για την απουσία των ναυαγοσωστών από τις παραλίες της Αλεξανδρούπολης. Έπρεπε να φτάσoυμε τέλη Ιουλίου για να "επανδρωθούν" οι πύργοι στις ελληνικές λουτρικές εγκαταστάσεις της Αλεξανδρούπολης με ναυαγοσώστες;

"Kάλλιο αργά παρά ποτέ" έλεγαν οι αρχαίοι! Έτσι ας πούμε και εμείς για το καλό όλων μας! Από τον επόμενο μήνα λοιπόν οι παραλίες της Αλεξανδρούπολης θα έχουυν ναυαγοσώστες εφόσον οι αιτήσεις για τους ενδιαφερόμενους έχουν ξεκινήσει από εχτές και αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 26 Ιουλίου 2021. Παράλληλα η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Αλεξανδρούπολης την Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021, πραγματοποίησε έκτακτη συνεδρίαση και αποφάσισε την "Μίσθωση σκαφών και λοιπού εξοπλισμού για  Ναυαγοσωστική Κάλυψη Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Αλεξανδρούπολης για το 2021".

Οι ναυαγοσώστες που θα επιλεχτούν θα βρίσκονται στις παραλίες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2021.


Ακολουθεί και η ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση αναγκών ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης:

"Ανακοινώνεται από το δήμο Αλεξανδρούπολης η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα οκτώ (48) ατόμων ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ για τις ανάγκες ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, χρονικής διάρκειας έως 30-9-2021 με τις κάτωθι ειδικότητες:

1.Σαράντα δύο (42) άτομα ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ (για τις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου Αλεξανδρούπολης).

2. Έξι (6) άτομα ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ (για τις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου Αλεξανδρούπολης)

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και σαράντα πέντε (45) ετών και να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/2007.

2. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

3. Να μην έχουν κώλυμα σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 3584/2007. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

2.Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών

3.Φωτοαντίγραφο Πτυχίου ή διπλώματος ή άδειας ναυαγοσώστη

4.Πιστοποιητικό γεννήσεως

5.Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχω κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου

6.Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχω ή έχω κώλυμα κατά το άρθρο 16 του ν. 3584/2007

7.Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρώ τα γενικά προσόντα διορισμού του πρώτου μέρους του ν. 3584/2007 και ότι έχω την υγεία και την φυσική καταλληλότητα για την θέση επιλογής.

8. α)Για την απόδειξη προϋπηρεσίας ιδιωτικού τομέα: Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή της επωνυμίας της επιχείρησης. β) Για την απόδειξη προϋπηρεσίας δημοσίου τομέα: Βεβαίωση του δημοσίου φορέα από την οποία να προκύπτει ο χρόνος και το είδος της προϋπηρεσίας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες κάντε κλικ εδώ.