Κάτι τρέχει στον Έβρο

Μήνυμα του Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως προς τους ιερείς

Μήνυμα του Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως προς τους ιερείς

21-03-2020

Μήνυμα προς τους κληρικούς της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης απέστειλε ο κ.κ. Άνθιμος με αφορμή τα δεδομένα που προέκυψαν έπειτα από το ξέσπασμα της πανδημίας του Κορωνοϊού.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

"Καθὼς ἀρχίζει νὰ ἀναπτύσσεται καὶ νὰ ἐξαπλώνεται η πανδημία στὴν Πατρίδα καὶ στὴν πόλη μας, παρακαλῶ ὅλους σας νὰ σταθεῖτε στὸ ὕψος τῆς πνευματικῆς πατρότητος, τὴν ὁποία σᾶς ἀναγνωρίζει ὁ εὐσεβὴς λαός μας, ὅταν ἀπὸ μειράκια ἀκόμα, σᾶς ἀποκαλεῖ «πατέρες».

Ὁ τίτλος αὐτός, εἶναι τίτλος τιμῆς, ἀλλὰ κυρίως εὐθύνης καὶ ἡ εὐθύνη ἀποδεικνύεται σὲ περιόδους κρίσεως. Αὐτὴν τὴν περίοδο, ἡ Ἐκκλησία μας, θὰ τὴν καταγράψει ὡς περίοδο ἐκκλησιαστικῆς κρίσεως. Κρίνεται ἡ πίστη μας, ἡ Ἐκκλησία μας καὶ τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο, δηλ. ἡ σχέση μας μὲ τὸν ἴδιο τὸν Κύριό μας.

Ὅμως, δὲν εἶναι ἀκόμα ὥρα γιὰ πνευματικὴ ἰχνηλασία τοῦ γεγονότος, θὰ 'ρθεῖ γρήγορα εὔχομαι, ὅταν περάσει ἡ δοκιμασία. Τώρα εἶναι «καιρὸς τοῦ ἰατρεύειν» δὲν εἶναι «καιρὸς τοῦ ἀποκτείνειν» (Ἐκκλ. 3, 3).

Τώρα ἔχουμε μπροστά μας νὰ ἀσκήσουμε τὸ ἄθλημα πατρότητος ποὺ μᾶς ἐμπιστεύθηκε ἡ Ἐκκλησία μας, καίτοι ἀνάξιοι. Καὶ ὁ Χριστὸς μᾶς ἔδωσε ὑπογραμμὸ τῆς διακονίας μας, ὅταν εἶπε∙ «ὁ ποιμὴν ἔμπροσθεν πορεύεται καὶ τὰ πρόβατα αὐτῷ ἀκολουθεῖ» (Ἰω. 10, 4), αὐτὸ πάει νὰ πεῖ, ὅτι, πρέπει νὰ παίρνουμε πρωτοβουλίες καὶ ἀποφάσεις γιὰ χάρη τοῦ ποιμνίου μας, ὅσο κι ἂν αὐτὲς εἶναι δύσκολες καὶ πνευματικὰ ἐπώδυνες.

Ὀφείλουμε νὰ τὶς παίρνουμε, δὲν ἔχουμε ἄλλη δυνατότητα καὶ θὰ δώσουμε λόγο γι'αὐτές, μόνο ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ. Προσωπικά, ἔτσι ζῶ τὴν εὐθύνη μου, ἔτσι κατανοῶ τὴν θέση μου μέσα στὴν Ἁγία Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μας, σύμφωνα μὲ τὸν λόγο Του∙ «ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων» (Ἰω. 10, 11). Στὴν συγκεκριμένη συγκυρία, δὲν μᾶς ζητεῖται νὰ θυσιάσουμε τὴν ζωή μας, ἀλλὰ γνωρίζετε καλά, ὅτι πολλὲς φορὲς χρειάζεται νὰ θυσιάζουμε τὴν καλὴ ἄποψη ποὺ ἐμεῖς ἔχουμε γιὰ τὸν ἑαυτό μας καὶ τὸ καλὸ ὄνομα ποὺ καλλιεργοῦμε στὴν κοινωνία μας.

Αὐτό, λοιπόν, πρέπει νὰ κάνουμε καὶ τώρα.

Περὶ τῆς σημερινῆς Ἀκολουθίας τῶν Χαιρετισμῶν ἔχουμε συμφωνήσει, ὅτι δὲν θὰ τελεσθεῖ σὲ κανένα Ναό μας. Οὔτε θὰ τελεσθεῖ κατ' ἰδίαν, κεκλεισμένων τῶν θυρῶν. Μόνο στὰ σπίτια μας.

Αὔριο, Σάββατο 21 Μαρτίου, ὁμοίως δὲν θὰ λειτουργήσουν οἱ Ναοί μας. Ἐνδεχόμενα μνημόσυνα θὰ τελεσθοῦν στοὺς τάφους τῶν κοιμητηρίων μας.

Οὔτε Ἑσπερινοὶ θὰ τελεσθοῦν γιὰ τὴν Γ' Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, ἀλλὰ οὔτε καὶ ἡ θεία Λειτουργία της μὲ τὴν τελετὴ τῆς προσκυνήσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Οἱ ἐνορίτες σας ποὺ ἐνδιαφέρονται, ἂς προσκυνήσουν μὲ εὐλάβεια τὸ σχῆμα τοῦ «πανσεβάσμιου Ξύλου» ποὺ φοροῦν στὸ στῆθος τους. Τὴν Κυριακὴ τὸ πρωΐ, ὅσοι χριστιανοὶ ἔρχονται στοὺς Ναούς μας γιὰ ἀτομικὴ προσευχή, φροντίστε νὰ βροῦν στὸ κέντρο «ηὐτρεπισμένο δίσκο μὲ τὸν τίμιο Σταυρὸ ἐν μέσῳ ἀνθέων», ὥστε νὰ τὸν προσκυνοῦν.

Ἐπειδή, κάποιοι ἐξ ἡμῶν προτείνουν τὴν «ἐν κρυπτῷ» τέλεση θείας Λειτουργίας μὲ συμμετοχὴ μέχρι 3-4 προσώπων, προκρίνεται ἡ παντελὴς ἀπόρριψη τέτοιας πράξεως. Ἀφοῦ δὲν θὰ μπορεῖ νὰ πραγματοποιηθεῖ ἀπὸ ὅλους τοὺς ἱερεῖς μας, ἡ πράξη πάσχει ἐκκλησιολογικά. Χωρὶς τὸ σύνολο τοῦ ἐκκλησιάσματος θὰ κληθεῖτε νὰ ἀπολογηθείτε στοὺς ὑπολοίπους ἐνορίτες σας ποὺ δὲν θὰ παρευρεθοῦν. Ἐξάλλου, ἡ θεία Λειτουργία ὡς ἀδιάλειπτη Εὐχαριστία τοῦ κόσμου πρὸς τὸν Θεό, διενεργεῖται ἤδη στὴν Ἐπαρχία μας στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Παναγίας μας στὴν Μάκρη.

Ὡσαύτως καὶ ὁ Κατανυκτικὸς τῆς ἴδιας ἡμέρας, δὲν θὰ τελεσθεῖ.

Περὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ θὰ ἐπικοινωνήσουμε σχετικά.

Σᾶς ἐνισχύω τὸν παραπικρασμὸ γιὰ τὸν παροπλισμὸ τῶν πνευματικῶν μέσων μας, μὲ τὸ παράδειγμα τῶν ἰσραηλιτῶν, ποὺ ὅταν ἐπέστρεψαν ἀπὸ τὴν βαβυλώνεια αἰχμαλωσία, χωρὶς τὰ ἱερὰ τῆς κιβωτοῦ τῆς Διαθήκης, οἱ ἱερεῖς εἶπαν στὸν λαό: «ἀφοῦ χάθηκαν οἱ πλάκες ὅπου ἦταν χαραγμένες οἱ Δέκα Ἐντολές, τώρα θὰ τὶς χαράξουμε στὶς καρδιές μας» (Ἔσδρας). Νὰ δώσει ὁ Θεός, αὐτὴ ἡ πρόσκαιρη διακοπὴ τῆς θείας Λατρείας νὰ φανερώσει πόσο μᾶς πονάει ἡ ἀπουσία τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὴν ζωή μας.

Τέλος, ἐπιμένω στοὺς ἐνθέρμους ἀδελφοὺς καὶ τέκνα μας, ὅτι ἡ στέρηση αὐτὴ δὲν γίνεται γιὰ τὸ δικό μας καλό, ἀλλὰ χάρη τῶν πνευματικῶν μας παιδιῶν, δηλ. ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν ἐνορίτῶν μας. Στὴν ἐφετινὴ Σαρακοστὴ ὁ Θεὸς ζητάει ὄχι μόνο τὶς τροφὲς νὰ μειώσουμε, ἀλλὰ καὶ τὶς ἱερὲς Ἀκολουθίες στοὺς Ναούς μας, χάριν τῶν «ἐλαχίστων ἀδελφῶν μας» (Ματθ. 25, 40) στὴν πίστη. Ἀλίμονο σὲ ὅποιους ἀπὸ ἐμᾶς ἀδιαφορήσουν γιὰ τοὺς συνανθρώπους μας αὐτούς καὶ ἀθέλητα γίνουν ἀφορμὴ νὰ ἀσθενήσουν ἢ καὶ νὰ πεθάνουν.

Παραθέτω ἀπόσπασμα ἀπὸ τὰ σχόλια τοῦ ἁγ. Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου στὸν 66ο Κανόνα τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, στὸ Πηδάλιο τῆς Ἐκκλησίας μας: «Σημείωσε ὅτι ὡς φονεὺς καταδικάζεται καὶ ἐκεῖνος ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος ἐν καιρῷ πανώλης ἠξεύροντας ὅτι εἶναι μεμολυσμένος, ὑπάγει εἰς οἴκους καὶ πολιτείας καὶ μολύνει καὶ τοὺς ἄλλους, καὶ γίνεται πολλῶν φόνων αἴτιος».

Εύχέτης μὲ ἀγάπη
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ
† Ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος