Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Ναυαγοσώστες για 7 παραλίες της Αλεξανδρούπολης αναζητά ο δήμος

Ναυαγοσώστες για 7 παραλίες της Αλεξανδρούπολης αναζητά ο δήμος

29-05-2021

Ναυαγοσώστες για τις παραλίες της Αλεξανδρούπολης αναζητά ο δήμος της πρωτεύουσας του Έβρου.

Για τον σκοπό αυτό, πρόκειται να διενεργηθεί ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 30.06.2021 και ώρα 15:00 σε ηλεκτρονικό φάκελο. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 06.07.2021 ημέρα Τρίτη από τα αρμόδια πιστοποιημένα στο σύστημα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών.

Ο Δήμος μέσω του αναδόχου που θα αναλάβει την συγκεκριμένη υπηρεσία θα καλύψει επτά παραλίες, για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τις εξής παραλίες:

Παραλία Χάραμα δίπλα στο κάμπινγκ

Δημοτικό κάμπινγκ 

Παραλία δυτικά του δημοτικού κάμπινγκ 1ου - 2ου χλμ Αλεξανδρούπολης Μάκρης

Παραλία Νέα Χηλής

Παραλία Αή Γιώργη Μάκρης

Παραλία Αγίας Παρασκευής - Κυανής Ακτής

Παραλία Μεσημβρίας (μήκος ακτογραμμής 2χλμ)