Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΕΡΕΜΠΕΗΣ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

7η συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Α Μ-Θ

7η συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Α Μ-Θ

17-05-2016

Σε τακτική συνεδρίαση καλούνται τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που θα γίνει στις που θα γίνει στις 18 - 05 -2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1 ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.
Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη

1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΜΘ.

1.1. Eγκριση σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2016-2019. Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Καλούδης Κων/νος.

2. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2.1. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ.170/2014 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά την αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νομαρχίας Ξάνθης « Η ΣΤΗΡΙΞΗ». Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ιρφάν Χατζηγκενέ.