Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
EMY ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Αλεξανδρούπολη: Από τον Ιούνιο του 2017 η γραμμή Σαμοθράκη - Λήμνος - Λαύριο

Αλεξανδρούπολη: Από τον Ιούνιο του 2017 η γραμμή Σαμοθράκη - Λήμνος - Λαύριο

03-12-2016

Στην κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού, δημόσιου, διεθνή, μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής ΛΑΥΡΙΟ – ΛΗΜΝΟΣ – ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ και επιστροφή, με σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, προχώρησε ο Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Παναγιώτης Κουρουμπλής.

Η απόφαση αναφέρει:

«1.Εγκρίνουμε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού, δημόσιου, διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής «ΛΑΥΡΙΟ – ΛΗΜΝΟΣ – ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ» και επιστροφή, με την εκτέλεση ενός (01) δρομολογίου την εβδομάδα για το χρονικό διάστημα από 12/06/2017 έως 03/09/2017 [(σύνολο δώδεκα εβδομάδες)], με υποχρέωση ελεύθερης προσέγγισης του δρομολογίου προς Αλεξανδρούπολη άνευ καταβολής μισθώματος, έναντι μισθώματος σαράντα ενός χιλιάδων, επτακοσίων σαράντα εννέα ευρώ (41.749,00€), ανά πλήρες δρομολόγιο, στην εταιρεία με την επωνυμία ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, πλοιοκτήτρια του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου "ΣΑΟΣ ΙΙ" Ν.ΠΕΙΡΑΙΑ 10599, για το χρονικό διάστημα μέχρι και 31/10/2017.

2.Η συναφθείσα σύμβαση ισχύει για το χρονικό διάστημα μέχρι και την 31/10/2017 και δύναται να παρατείνεται για χρονικό διάστημα μέχρι και τέσσερις (04) μήνες σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου όγδοου του ν.2932/2001 (Α΄145), όπως ισχύει.

3.Ημέρες εκτέλεσης δρομολογίων μετά από σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών.

4.Ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητας της σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο και σύμφωνα με τους όρους της υπό στοιχείο (2) απόφασης της παρούσας».