Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΕΡΕΜΠΕΗΣ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Τι αποφασίστηκε ομόφωνα.
Τι αποφασίστηκε ομόφωνα.

Δήμος Αλεξ/πολης: Ρύθμιση οφειλών για κατάληψη κοινόχρηστων χώρων.

16-02-2015

Καθορίστηκε το ποσοστό του ετήσιου τέλους που πρέπει να καταβάλλεται πριν τη χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου αλλά και οι δόσεις για εξόφληση υπολειπόμενου ποσού. Η απόφαση εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης κατά την τελευταία του συνεδρίαση.

Συγκεκριμένα αποφασίστηκαν και εκρίθηκαν τα εξής:

1. Ο καθορισμός ποσοστού ετήσιου τέλους που πρέπει να καταβληθεί πρό της χορήγησης της άδειας κοινοχρήστου χώρου, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το τριάντα τοις εκατό (30%) της οφειλής.

 2. Ο καθορισμός πέντε (5) ισόποσων δόσεων για την εξόφληση του υπολειπόμενου ποσού έως τέλος του έτους 2015, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό της παρούσας Απόφασης.

Επισημαίνεται ότι η εκπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή έστω και μιας εκ των δόσεων συνεπάγεται αυτοδίκαια και χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση,  ανάκληση της άδειας και αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου εκ μέρους του υπόχρεου.