Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Δήμος Αλεξανδρούπολης: Ανακοίνωση σχετικά με την προκήρυξη των συνοριοφυλάκων

Δήμος Αλεξανδρούπολης: Ανακοίνωση σχετικά με την προκήρυξη των συνοριοφυλάκων

28-01-2020

Στην προκήρυξη διαγωνισμού για πρόσληψη συνοριακών φυλάκων (ΑΔΑ : ΡΖΤΝ46ΜΤΛΒ-ΣΙ8) εκτός των άλλων δικαιολογητικών απαιτείται και βεβαίωση μονίμου κατοικίας.

Στο Τμήμα ΙΙΙ.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ συγκεκριμένα αναφέρει :

«...Προκειμένου να γίνουν αποδεκτές οι ως άνω βεβαιώσεις κατοικίας , θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου, να αναγράφονται – πιστοποιούνται τα εξής :

..//..

5. Η ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης πρέπει να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας έκδοσης της παρούσας προκήρυξης...»

Δηλαδή η ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης πρέπει κατοικίας να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης δηλαδή μεταγενέστερη από 27-1-2020.

Για τον λόγο αυτό παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι που ήδη έχουν λάβει σχετική βεβαίωση για τον διαγωνισμό, να ζητήσουν νέα βεβαίωση μονίμου κατοικίας για να είναι σύμφωνοι με την προκήρυξη.