Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΕΡΕΜΠΕΗΣ

Κάτι τρέχει στην Ελλάδα

Μέχρι 27 Φλεβάρη αιτήσεις επιχειρήσεων για «πάγωμα» πληρωμής του ΕΝΦΙΑ.

Μέχρι 27 Φλεβάρη αιτήσεις επιχειρήσεων για «πάγωμα» πληρωμής του ΕΝΦΙΑ.

26-12-2014

Αίτηση στην εφορία τους θα πρέπει να υποβάλλουν έως τις 27 Φεβρουαρίου 2015, οι επιχειρηματίες που διεκδικούν αναστολή πληρωμής του ΕΝΦΙΑ εξαιτίας σημαντικής πτώσης του τζίρου τους και πρακτική οικονομική αδυναμία πληρωμής του φόρου.

Η αίτηση αναστολής συνοδεύεται από εντολή μερικού επιτόπιου ελέγχου για την εξακρίβωση του κύκλου εργασιών του νομικού προσώπου.

Με εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κ. Σαββαϊδου, ορίζεται ότι η χορήγηση αναστολής πληρωμής του ΕΝΦΙΑ σε νομικά πρόσωπα, πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., που έχει εκδώσει τη δήλωση − πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014. Σε περίπτωση που έχει καταργηθεί το τμήμα ελέγχου της Δ.Ο.Υ. ή έχει παύσει η λειτουργία αυτής, πραγματοποιείται με απόφαση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. υποδοχής, στην οποία περιήλθε η αρμοδιότητα του ελέγχου, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις.

Η διαδικασία χορήγησης της αναστολής πληρωμής του ΕΝΦΙΑ έχει ως εξής:

1. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου υποβάλλει αίτηση, στον αρμόδιο προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Η αίτηση δύναται να υποβληθεί μέχρι και την 27η Φεβρουαρίου 2015.

2. Ο αρμόδιος προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. εκδίδει εντολή μερικού επιτόπιου ελέγχου για το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο.

3. Ο αρμόδιος προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, οφείλει να εκδώσει την απόφαση χορήγησης της αναστολής πληρωμής του φόρου, ή την απόφαση απόρριψης αυτής, μετά από αιτιολογημένη έκθεση ελέγχου.

4. Αντίγραφο της απόφασης χορήγησης αναστολής ή απόρριψης αυτής κοινοποιείται στο φορολογούμενο συνοδευόμενη από την οικεία έκθεση ελέγχου. Με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης μπορεί να χορηγείται αναστολή πληρωμής του φόρου σε νομικά πρόσωπα.

Ποιοι δικαιούνται αναστολή πληρωμής ΕΝΦΙΑ

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου 4223 /2013 η αναστολή πληρωμής χορηγείται για τον οφειλόμενο ΕΝ.Φ. Ι. Α., που προκύπτει με βάση εμπρόθεσμη δήλωση. Η αναστολή λήγει σε κάθε περίπτωση μετά από ένα έτος από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της πρώτης δόσης και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις α' και β', ισχύει από την υποβολή της σχετικής αίτησης προς τη Φορολογική Διοίκηση, άλλως, από την έκδοση της πράξης αναστολής . Μπορεί να επαναχορηγηθεί μέχρι τρεις φορές εντός διαστήματος δέκα ετών από τη χορήγηση της πρώτης αναστολής.

Για τη χορήγησή της πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) ο συνολικός κύκλος εργασιών του νομικού προσώπου, κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. δεν υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του συνολικού φόρου,

β) ο συνολικός κύκλος εργασιών, όπως ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο, έχει παρουσιάσει μείωση άνω του τριάντα τοις εκατό (30%) σε σχέση με το προηγούμενο προς αυτό φορολογικό έτος, και

γ) ο συνολικός κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως προκύπτει μετά από έλεγχο της Φορολογικής Διοίκησης, ο οποίος διενεργείται υποχρεωτικά εντός τριών μηνών από την υποβολή σχετικής αίτησης.

Πηγή: euro2day.gr