Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
FAGI

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Μία θέση καθαρίστριας στο 2ο Νηπιαγωγείο Σουφλίου

Μία θέση καθαρίστριας στο 2ο Νηπιαγωγείο Σουφλίου

27-01-2020

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σουφλίου, σύμφωνα με την υπ.αρ.12/20-12-2019 απόφασή της, πρόκειται να προσλάβει ένα(1) φυσικό πρόσωπο καθαριστή/καθαρίστρια με σύμβαση μίσθωσης έργου, για τον καθαρισμό του 2ου Νηπιαγωγείου Σουφλίου, που περιλαμβάνει δύο(2) διδακτικές αίθουσες, μία (1) αίθουσα ολοημέρου,
κοινόχρηστους χώρους, wc και προαύλιο. Η πρόσληψη πραγματοποιείται λόγω συνταξιοδότησης του υφιστάμενου προσωπικού καθαριότητας ΙΔΑΧ.

Όσοι/ες επιθυμούν, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο, από τις 23-01-2020 έως και τις 30-01-2020 (ώρα 14:00) στο δημαρχείο Σουφλίου, ημέρες εργάσιμες και ώρες γραφείου. Τηλ.25543-50112.

Η αίτηση, θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
2. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4. Βεβαίωση πολυτεκνίας (μόνο για πολύτεκνους υποψηφίους)
5. Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου
6. Βεβαίωση ΟΑΕΔ για χρόνο ανεργίας
7. Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα Δ.Ο.Υ.
8. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνεται η υγεία και η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων και ότι δεν έχουν καταδικαστεί και δεν είναι φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του υπαλληλικού κώδικα.

Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από τη διευθύντρια του 2ου Νηπιαγωγείου Σουφλίου Ζηκίδου Γεωργία και από τα μέλη του Δ.Σ. της Σ.Ε. Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σουφλίου, Πιτιακούδη Μιχαήλ & Αντωνιάδη Δημήτριο, (με αναπληρωτές τους Γκίρτζαλη Αθηνά, Δελή Σοφία και Σκαρκάλα Παναγιώτη αντίστοιχα) θα αξιολογήσει τις αιτήσεις και τους υποψηφίους με βάση τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά και κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και ακολούθως,
η Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σουφλίου, θα επικυρώσει το
αποτέλεσμα, ώστε ο Πρόεδρός της, να προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης.

Η σύμβαση μίσθωσης έργου που θα υπογραφεί, θα αφορά το διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, μέχρι τις 30/06/2020. Η παρούσα προκήρυξη, θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σουφλίου, στο 2ο Νηπιαγωγείο Σουφλίου, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σουφλίου.