Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Οι επιλαχόντες του Προγράμματος «Νέοι Αγρότες» για την ΑΜ-Θ - Πίνακας ονομάτων

Οι επιλαχόντες του Προγράμματος «Νέοι Αγρότες» για την ΑΜ-Θ - Πίνακας ονομάτων

18-07-2018

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα ονόματα των 1.048 επιλαχόντων που εντάχθηκαν στους ανανεωμένους καταλόγους του προγράμματος Νέων Αγροτών, και αφορούν τις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, μετά την απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια.

Πιο συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι του Μέτρου 6.1 «Ενίσχυση Νέων Γεωργών» ανέρχονται για την Περιφέρεια Θεσσαλίας σε 281, για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε 634 και για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης σε 133.

Η οικονομική ενίσχυση θα χορηγηθεί με τη μορφή κεφαλαίου σε δύο δόσεις. Η πρώτη θα ανέρχεται στο 70% του συνολικού ποσού στήριξης και αναμένεται να καταβληθεί μέσα στο επόμενο διάστημα. Το υπόλοιπο 30% καταβάλλεται το αργότερο εντός 5 ετών από την ένταξη, με προϋποθέσεις την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών στόχων και δεσμεύσεων.

Στόχος του προγράμματος είναι η να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της γεωργικής εκμετάλλευσης, μέσω της ηλικιακής ανανέωσης καθώς και η δημιουργία επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της αίτησής του μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην οποία είχε υποβάλει την αίτηση ένταξης του.

Παράλληλα, οι δικαιούχοι που έχουν συμπεριληφθεί στον Πίνακα Αποτελεσμάτων έχουν το δικαίωμα ένστασης, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την επόμενη της έκδοσης της παρούσας.

Σε ενδεχόμενη ένσταση ο υποψήφιος έχει δικαίωμα να προσβάλει µόνο τα στοιχεία της αξιολόγησης µε τα οποία διαφωνεί (επιλεξιµότητα) και τα οποία δεν του έχουν γνωστοποιηθεί ήδη µε την µε αριθµ. 2490/4/7/2017 απόφασή. Συνεπώς, ενστάσεις που θα υποβληθούν και θα αφορούν ποσό ενίσχυσης ή βαθμολογία που δεν έχουν µμεταβληθεί σε σχέση µε την πρώτη ανάρτηση δεν θα εξεταστούν, καθώς αυτά τα στοιχεία έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί µε την µε αριθµ. 2490/4/7/2017 απόφασή.

Η διαδικασία υποβολής ενστάσεων περιγράφεται λεπτομερώς στο Άρθρο 18 της Υ.Α. 8585/2016. Ειδικότερα, η ένσταση υποβάλλεται καταρχήν ηλεκτρονικά µέσω ΠΣΚΕ, σύμφωνα µε σχετικό τυποποιημένο υπόδειγμα.

Μετά την ηλεκτρονική της υποβολή, το έγγραφο της ένστασης όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ υποβάλλεται υπογεγραμμένο από το δικαιούχο ή το νόμιμο εκπρόσωπο συνοδευόμενο από όλα τα κατά περίπτωση σχετικά στοιχεία στην οικεία ∆ΑΟΚ το αργότερο εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος µέσω ΠΣΚΕ, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.

Ονόματα δικαιούχων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Πηγή: dikaiologitika.gr