Σήμερα είναι: Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2020
greek english turkish
VAMOS SOHO ΙΚΤΕΟ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Προκηρύχθηκαν 6 θέσεις για διευθυντές σε σχολεία του Έβρου.

Προκηρύχθηκαν 6 θέσεις για διευθυντές σε σχολεία του Έβρου.

01-10-2015

Προκήρυξη 6 θέσεων εργασίας για τη πλήρωση θέσεων διευθυντών σε σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου δημοσίευσε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Οι θέσεις αφορούν σχολεία στα Δίκαια, Ρίζια, Μεταξάδες, Ορεστιάδα και Αλεξανδρούπολη και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής υποβάλλοντας αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ώς και τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: 

1. Βιογραφικό σημείωμα
2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και μετεκπαίδευσης
3. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών
4. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.
5. Αντίγραφα άλλων σχετικών τίτλων που τυχόν έχει αποκτήσει ο υποψήφιος
6. Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, στην καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία καθώς και τη συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.
7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία βεβαιώνεται ότι
α) ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα Σελίδα |3 (ν. 3528/2007 Α΄ 26) και
β) δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 4327/2015.
8. Δήλωση προτίμησης και σειρά προτίμησης Σχολικών μονάδων και Ε.Κ. όπου θέτει υποψηφιότητα ο εκπαιδευτικός 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και τον φάκελο με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά, εντός της παραπάνω προθεσμίας στη Δ.Δ.Ε. Έβρου, στη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ γραφείο 4 ( 2ος όροφος).

Δείτε όλη τη προκήρυξη εδώ.