Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
FAGI

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

11-02-2018

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 12/02/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική Συνεδρίαση (3η), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1. Αιτήσεις-Ενημερώσειs.

2. Έγκριση του σχεδίου τροποποίησης των όρων της από 22-08- 2017 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του δήμου και της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Δ.Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ.  Α.Α.Ε.) "Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων, κατά την εύνοια του νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του - Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Αλεξανδρούπολης" έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης της παραπάνω σύμβασης σχετικό με την τροποποίηση της, και εξουσιοδότηση του δημάρχου για την υπογραφή του (Εισηγ. κ. Μάκρας Απ.)

3. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

4. Έγκριση πίνακα οφειλών οικ. έτους 2017 του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

5. Αίτηση για παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης στο Δήμο Αλεξανδρούπολης για κοινωφελή σκοπό (δημιουργία κοιμητηρίων στη Ν. Χηλή) (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

6. Έγκριση Εκμίσθωσης τμήματος 4 στρεμμάτων του αριθ. 8 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Δορίσκου (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

7. Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς και Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

8. Διαγραφές οφειλών από τους Χρηματικούς Καταλόγους σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006 (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

9. Διαγραφή οφειλών του Λαϊνα Ιωάννη του Κων/νου από τους Χρηματικούς Καταλόγους, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006 (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

10. Διαγραφή οφειλών της Τσαμαδού Μαρίας του Ιωάννη από τους Χρηματικούς Καταλόγους, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006 (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

11. Διαγραφή οφειλών στο όνομα της Βάβαλου Βασιλικής του Ανδρέα από τους Χρηματικούς Καταλόγους, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006 (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

12. Διαγραφή Οφειλής από Βεβαιωτικό Χρηματικό Κατάλογο λόγω λανθασμένης εγγραφής που αφορά Βοσκές – Ποτίστρες 2001 Δημοτικής Ενότητας Φερών (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

13. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

14. Ακύρωση της αριθ. 699/2017 Α.Δ.Σ. και επικαιροποίηση αυτής για υλοποίησή της κατά το έτος 2018(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

15. Λήψη απόφασης ΔΣ για παράταση χρόνου ισχύος σύμβασης προμήθειας επίστηλων απορριμμαροδοχείων κάδων (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

16. Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

17. Έγκριση επανάληψης της διαδικασίας και ορισμός μέλους στην επιτροπή για την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στο Δήμο Αλεξανδρούπολης και ορισμός γραμματέα αυτής (Εισηγ. κ. Κατσιάνης Αθ. )

18. Αποδοχή δημιουργίας ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού για την υλοποίηση του ΧΠ του Πράσινου Ταμείου του άξονα 4 –Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα –Παράταση Σύμβασης (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

19. Πρόταση 1 ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2018 του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

20. Έγκριση μελέτης , όρων διακήρυξης, κριτηρίου ανάθεσης , τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο ΑΝΑΔΕΙΞΗ -ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΟΣΕ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ "Αποκατάσταση και αλλαγή χρήσης των αποθηκών 1-3 σε έκθεση πώληση - κινηματοθέατρο και ανέγερση νέου κτιρίου στην θέση 2 με
χρήση συνάθροισης κοινού(χώροι εστίασης -καφέ) στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

21. Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση και επισκευή ποτιστρών Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

22. Ορισμός Επιτροπής προσωρινής παραλαβής του υποέργου «Αποχέτευση Φερών (Αναθεώρηση Οριστικής Μελέτης 1984)» του έργου «Αποχέτευση και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Φερών» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

23. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων –εργοταξιακής σημάνσεως έργου «Κατασκευή βάσεων τοποθέτηση καμπινών και δικτύων οπτικών ινών στις περιοχές Φέρες, Καβησό, Πυλαία, και Δορίσκο» του Δ.Αλεξ/πολης (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

24. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση κτιρίου Μουσικής Σχολής Φερών» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

25. Έγκριση 3 ης παράτασης προθεσμίας για το έργο «Συντήρηση πεζοδρομίων Δημοτικής Ενότητας Αλεξ/πολης» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

26. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής-Οριστικής Παραλαβής του έργου : "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ" (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

27. Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου : "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΓ. ΠΟΙΜΕΝΙΔΗ" (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

28. Καθορισμός ΚΑΕ Προϋπολογισμού δεκτικών έκδοσης Ενταλμάτων Προπληρωμής (Εισηγ. κ. Ζιώγας Χ.)

29. Αντικατάσταση- Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης¨ (Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χ.)

30. Έγκριση Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ’’ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ’’ (Εισηγ. κ. Βαμβακερός Αντ.)

31. Έγκριση της αριθμ.6/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ’’ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ’’, σχετικά με την ’’Έγκριση, ψήφιση οφειλών οικονομικού έτους 2017 ” (Εισηγ. κ. Βαμβακερός Αντ.)

32. Επικαιροποίηση της αριθ. 863/2013 απόφασης του Δ.Σ. και έγκριση υποβολής αιτήματος στο Υπουργείο Οικονομικών για δωρεάν παραχώρηση της κυριότητας των αριθ. ΑΒΚ 18 και 936 δημοσίων κτημάτων, που βρίσκονται στις Φέρες, στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ. κ. Γκότσης Ν.)

33. Προγραμματισμός Δραστηριοτήτων του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης για το 2018(Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

34. Σύσταση ¨Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών¨ για το 2018 (Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

35. Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου, για συμμετοχή στις επιτροπές για την εκτίμηση της μοναδιαίας αξίας των ζώων/προϊόντων, που σφάζονται ή θανατώνονται, ή καταστρέφονται από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου, από την εφαρμογή του έτους 2018 (Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

36. Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου για συμμετοχή στην Επιτροπή που προβλέπεται από το Π.Δ 23/2000,για το έτος 2018.(Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

37. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου κ. Ευάγγελου Λαμπάκη, στην Αθήνα, στις 13-02- 2018(Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

38. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου κ. Ευάγγελου Λαμπάκη και του Προέδρου Δ.Σ. κ. Κων/νου Γκοτσίδη, στο Βελιγράδι από 21-02- 2018 έως 25- 2-2018 (Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

39. Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου Δ.Ε. Φερών και Πρωτογενούς Τομέα κ. Γκότση Νικόλαου, στην Αθήνα, από 21-01- 2018 έως 22-01- 2018 (Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)