Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

14-01-2018

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική
Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 του N. 3852/2010, στις 16.01.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
Ανακοινώσεις - προτάσεις - ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

1. Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. οικονομικού έτους 2017. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. Αλέξανδρος Μπαρμπούδης

2. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών, ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

3. Διόρθωση της παραγράφου β του άρθρου 7 των αποφάσεων 360/2017 & 362/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

4. Έγκριση οργάνωσης εκδηλώσεων Δήμου Ορεστιάδας ετών 2018 & 2019. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

5. Έγκριση επιχορήγησης του Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Μικρής Δοξιπάρας για το έτος 2018. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

6. Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες, περιοδικά, ηλεκτρονικά μέσα και σε δίκτυα καθώς και έγκριση πραγματοποίησης αυτών των συνδρομών. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

7. Καθορισμός του ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

8. Έγκριση για την καταβολή εξόδων παράστασης στον πρόεδρο και στον αντιπρόεδρο Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρο 242 παρ. 1 Ν.3463/2006). Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δ.Σ. Γεώργιος Καραγιάννης

9. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για συμμετοχή στην Επιτροπή Εκτίμησης Ζώων. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Χρήστος Ορμανλίδης

10. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

11. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την γνωμοδότηση για την υπ’ αριθμ. 385/2017 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Θράκης που αφορά την υπ’ αριθμ. 194/24/31-3- 2014 αγωγή της Κουλού Χρυσοβαλάντους κατά του Δήμου Ορεστιάδας. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

12. Έγκριση υποβολής πρότασης στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 3821/01.11.2017, κωδικό ΑΜΘ41 και Α/Α ΟΠΣ 2332, πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, με τίτλο «Τοπικό Χωρικό Σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) Δήμου Ορεστιάδας». Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

13. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 334/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

14. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Βύσσας» (ΣΑΤΑ). Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

15. Έγκριση του πρακτικού ελέγχου επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του έργου: «Παρεμβάσεις στα νεκροταφεία των Δ.Ε. Τριγώνου, Βύσσας, Κυπρίνου του Δήμου» σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

16. Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Κατασκευή 4 ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

17. Έγκριση παραιτήσεων από μισθώσεις αγροτεμαχίων. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

18. Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης. Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δ.Σ. Γεώργιος Καραγιάννης