Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
FAGI

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Χορηγήθηκε η άδεια στη μονάδα διύλισης - επεξεργασίας πόσιμου νερού στην Αλεξανδρούπολη

Χορηγήθηκε η άδεια στη μονάδα διύλισης - επεξεργασίας πόσιμου νερού στην Αλεξανδρούπολη

05-01-2018

Χορηγήθηκε άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας στη μονάδα διύλισης - επεξεργασίας πόσιμου νερού στην Αλεξανδρούπολη.

Πιο συγκεκριμένα, με απόφαση της Αντιπεριφέρειας Έβρου χορηγήθηκε ενιάια άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας στη μονάδα διύλισης - επεξεργασίας πόσιμου νερού στην Αλεξανδρούπολη, αφού όπως είχαμε αναφέρει τον Νοέμβριο του 2017, μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε πως η μονάδα λειτουργεί χωρίς την απαραίτητη άδεια. (Δείτε περισσότερα για το θέμα κάνοντας κλικ εδώ)

Όπως αναφέρεται στην απόφαση η άδεια χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των κείμενων διατάξεων. Δείτε την αναλυτικά παρακάτω: 

1. Χορηγούμε στην ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΥΛΙΣΗΣ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ                             ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ  όπως αυτή  εικονίζεται στα θεωρημένα σχεδιαγράμματα με τα πιο κάτω ειδικότερα στοιχεία:

2. Η άδεια αυτή χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των κείμενων διατάξεων που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής και με τους εξής όρους:

(α) Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγμάτων προ των μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας, πρόχειρο φαρμακείο, κ.λ.π.).

(β) Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πρέπει να συμμορφώνονται με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, όπως καθιερώθηκε με την Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/2004 (ΦΕΚ 470Β’/2004), καθώς και με τις λοιπές ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις.

(γ) Η λειτουργία της μονάδας επιτρέπεται, μόνο εφόσον υπάρχει υπεύθυνη τεχνική επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης από αρμόδιο τεχνικό προσωπικό σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

(δ) Να τηρούνται τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας σύμφωνα με το πιστοποιητικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αλεξ/πολης και μετά τη λήξη του να προσκομισθεί Υπεύθυνη Δήλωση ότι τηρούνται οι προβλέψεις της ΚΥΑ Φ15/οικ. 1589/104 (ΦΕΚ 90Β΄/2006.

(ε) Να τηρούνται οι όροι της εκάστοτε Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και να ανανεώνεται αυτή δύο (2) μήνες πριν την λήξη της.

(στ) Να τηρείται βιβλίο ελέγχου - παρατηρήσεων (θεωρημένο από το Ειρηνοδικείο)  από τον υπεύθυνο επίβλεψης λειτουργίας και συντήρησης (Μηχ/γο-Ηλ/γο  Μηχ/κο), και  να  ενημερώνεται η υπηρεσία μας σε περίπτωση παραίτησής του.

(ζ) Να τηρείται βιβλίο Ενεργειακού ισοζυγίου σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΥΣ 237/80 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-80).

(η) Να τηρούνται οι Αστυνομικές, Υγειονομικές και του Υπουργείου Εργασίας διατάξεις.

(θ) Στην περίπτωση αλλαγής επωνυμίας (ονομασία, εταιρική μορφή) ή αλλαγής φορέα ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3982/2011 και των άρθρων 12,13 και 14 της Υ.Α. οικ. 483/35/Φ.15/12. Η ενημέρωση της Αδειοδοτούσας Αρχής πρέπει να γίνει μέσα σε δύο  (2) μήνες από την ημερομηνία της νόμιμης μεταβολής, προκειμένου να τροποποιηθεί η σχετική άδεια. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής, επιβάλλεται στον εμπλεκόμενο φορέα πρόστιμο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011.

(ι) Σε περίπτωση που ο φορέας προτίθεται να μεταβάλει με οποιοδήποτε τρόπο τον μηχανολογικό εξοπλισμό της παραγωγής, της προστασίας περιβάλλοντος ή τον βοηθητικό-μη παραγωγικό μηχανολογικό εξοπλισμό με την προσθήκη, την αφαίρεση ή την αντικατάσταση μηχανημάτων, ή να τροποποιήσει τη διαρρύθμιση/διάταξη αυτού, αλλά και στην περίπτωση που σκοπεύει να μεταβάλλει τις παραγωγικές διεργασίες ή/και δραστηριότητες να ζητηθεί σχετική  ΑΔΕΙΑ από την Υπηρεσία μας.

(κ) Με ευθύνη του φορέα  να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις των δηλώσεων συμμόρφωσης CE των μηχανημάτων της μονάδας και σε περίπτωση λειτουργίας της γερανογέφυρας να εφοδιαστεί η μονάδα με πιστοποιητικό καταλληλότητας.

(λ) Απαγορεύετε η τοποθέτηση ή η λειτουργία παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού σε βοηθητικούς ή κοινόχρηστους χώρους (αποθήκες, υπόγεια κ.α.).

(μ) Να υπάρχει σε ισχύ μόνιμη πιστοποίηση καταλληλότητας λειτουργίας από αναγνωρισμένο φορέα.

(ν) Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει το φορέα από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.

(ξ) Οι εργαζόμενοι που ασχολούνται με τη συντήρηση και το χειρισμό των διαφόρων μηχανημάτων θα πρέπει να κατέχουν τις από το Νόμο προβλεπόμενες άδειες όπως ηλεκτρολόγοι, πρακτικοί μηχανικοί, χειριστές κλπ.

(ο) Η θεώρηση των σχεδιαγραμμάτων αφορά μόνο σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας και γίνεται με την προϋπόθεση της τήρησης των πολεοδομικών διατάξεων.

3. Οδική πρόσβαση μονάδας:

Σχετικά με την είσοδο – έξοδο των οχημάτων, η μονάδα οφείλει να είναι εφοδιασμένη με βεβαίωση καλής κατασκευής εισόδου – εξόδου, από την τεχνική Υπηρεσία του αρμόδιου Δήμου σε περίπτωση που το γήπεδο έχει πρόσωπο σε Δημοτική ή Αγροτική οδό. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης η Υπηρεσία μας επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απαγορεύσει τη λειτουργία της δραστηριότητας.

4. Κατά της Απόφασης αυτής επιτρέπεται η προσφυγή μέσα σε 15 ημέρες από της κοινοποιήσεώς της ή της αναρτήσεως της στο διαδίκτυο (άρθρο 227,238 του Ν. 3852/2010),  από οποιονδήποτε που έχει έννομο συμφέρον, δια μέσου της Υπηρεσίας μας, ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.