Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Ανανεώνεται το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Δ. Αλεξανδρούπολης και του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα του Έβρου

Ανανεώνεται το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Δ. Αλεξανδρούπολης και του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα του Έβρου

26-10-2020

Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 συνεδριάζει στην 18η Τακτική Συνεδρίαση το Δ.Σ Αλεξανδρούπολης στις 17:30 το απόγευμα κεκλεισμένων των θυρών, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης. Ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν θα είναι η ανανέωση της συνεργασίας μεταξύ του Δήμου της Αλεξανδρούπολης και τον Φορέα διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης με σκοπό την οργάνωση των οικοτουριστικών δραστηριοτήτων του Δέλτα του Έβρου.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής: 

1)Αιτήσεις-Ενημερώσεις

2)Εισηγητική έκθεση Γ' τριμήνου του έτους 2020 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ( Ο.Π.Δ.) (Εισηγ. κ. Μανάργιας Γ.)

3)Έγκριση προϋπολογισμού του "Κληροδοτήματος Ευσταθίου Τριανταφυλλίδη" για το οικονομικό έτος 2021 (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

4)Έγκριση προϋπολογισμού του "Κληροδοτήματος Βασιλείου Φωτίου του Νεοκλέους" για το οικονομικό έτος 2021 (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

5)Συμπλήρωση της 84/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για στέγαση υπηρεσιών ΚΕΠ» (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

6)Επανυποβολή - Επικαιροποίηση αιτήματος για Παράταση υλοποίησης, του με τις αποφάσεις ένταξης, 50216/20-9-2018 (ΑΔΑ : ΨΦΓ8465ΧΘ7-986) & 17788/12-4-2019 (ΑΔΑ : ΩΜΙΩ465ΧΘ7-0ΒΛ) Έργου, «Συντήρηση διδακτηρίων Δήμου Αλεξανδρούπολης» στο Πρόγραμμα ''ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ'' του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας "Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων", με τίτλο: "Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις" (Εισηγ. κ. Αραμπατζής Κ.)

7)Διόρθωση της 131/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση υποβολής αιτήματος του Δήμου Αλεξανδρούπολης για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ) / Ε.Α.γ.Ο περιόδου 2020-2021» (Εισηγ. κ. Βουρδόλης Θ.)

8)Ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης (ΦΔΠΠΔΕκΣ), με αντικείμενο την οργάνωση και λειτουργία οικοτουριστικών δραστηριοτήτων στο Δέλτα του Έβρου στο Τουριστικό Κέντρο Φερών (Κέντρο Πληροφόρησης Φερών) από το Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης και Ορισμός δύο εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους για την Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας Σύμβασης (Εισηγ. κ. Κολγιώνης Δ.)

9)Έγκριση 9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Κιζιρίδης Γ.)

Σημειώνεται ότι, η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με την αριθμ. 163/33282/29.05.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Δήμων», και με τις αναφερόμενες, σε αυτήν, υγειονομικές διατάξεις των κοινών υπουργικών αποφάσεων (σε όλους τους χώρους συνάθροισης κοινού, ανοικτούς και κλειστούς που δεν καταλαμβάνονται από ειδική διάταξη, τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων) και την αριθμ. 60249/22.09.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ «Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και λοιπών Συλλογικών Οργάνων των Δήμων, κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού».