Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΕΡΕΜΠΕΗΣ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Κάθε υπόχρεος υποβάλλει αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή οποιοδήποτε έγγραφο, στοιχείο ή αίτηση.
Κάθε υπόχρεος υποβάλλει αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή οποιοδήποτε έγγραφο, στοιχείο ή αίτηση.

Επιμελητήριο Έβρου: Ηλεκτρονικά η αίτηση χορήγησης πιστοποιητικών ή αντιγράφων στο Γ.Ε.Μ.Η.

02-03-2015

Η Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Έβρου σας ενημερώνει  ότι από 01-03-2015 τίθεται σε εφαρμογή η Υπουργική Απόφαση Κ2-4946/15-10-2014 (ΦΕΚ Β’ 2919/30-10-14) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Σύμφωνα με την εν λόγω υπουργική απόφαση κάθε υπόχρεος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) υποβάλλει αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στο Γ.Ε.ΜΗ. οποιοδήποτε έγγραφο, στοιχείο ή αίτηση  για χορήγηση πιστοποιητικών ή αντιγράφων καθώς και για κάθε καταχώριση και μεταβολή πράξεων.

Ο υπόχρεος πρέπει να αιτηθεί ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ. (www.businessportal.gr) προς την Κ.Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και να λάβει ηλεκτρονικό ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης (username και password) το οποίο εκδίδεται και χορηγείται δωρεάν και αυτόματα.

Επίσης, από 01-03-2015 τίθεται σε ισχύ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 79752/30-12-2014 (ΦΕΚ Β’ 3623/31-12-2014) με την οποία καθορίζονται τα ενιαία τέλη χορήγησης πιστοποιητικών, αντιγράφων, αποσπασμάτων, καταχώρισης πράξεων και το ενιαίο τέλος τήρησης της μερίδας του υπόχρεου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.