Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Πρόσληψη φιλολόγου στο Δήμο Ορεστιάδας

Πρόσληψη φιλολόγου στο Δήμο Ορεστιάδας

11-02-2020

Ο Δήμος Ορεστιάδας γνωστοποιεί την πρόθεση του για την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας από 15.2.2020 έως την 15.6.2020 και τη δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης, για το επόμενο σχολικό έτος 2020-2021, έως της λήξης του προγράμματος σε περίπτωση παράτασης του προγράμματος ΤΕΒΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση με βιογραφικό σημείωμα, να έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11-17 Ν. 3584/07 όπως ισχύουν τα οποία με υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνει ότι πληρούνται.

Επίσης πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνες δηλώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16-17 Ν. 3584/07 όπως ισχύουν.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με το βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι την 13.2.2020 στo γραφείo Δημάρχου Β.Κων/νου 9-11 ΤΚ 68200 (τηλ. 2552350302,301) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση